پیشنهاد مسدود کردن فیسبوک توسط “امان الله” رئیس پیشین شرکت برشنا به حقانی،

پیشنهاد مسدود کردن فیسبوک توسط “امان الله”رئیس پیشین شرکت برشنا به حقانی،

پیشنهاد مسدود کردن فیسبوک توسوط “امان طالب” رئیس پیشین شرکت برشنا به حقانی، بعد از دزدی و فرار از وطن در آستانه برگشت دوباره در آغوش تروریستان و با مفکوره متعفن و مردارش….

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید دیدار همایون افغان …

جواب دهید