مقامات پیشین جمهوریت مصروف خوش گـ.ذرانی در ترکیه

مقامات پیشین جمهوریت مصروف خوش گـ.ذرانی در ترکیه

ویدیوی که در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود نشان می دهد مقامات پیشین کشور به سطح وزیر، معین وزارت و قمندان امنیه کابل مصروف خوش گذرانی در کشور ترکیه هستند . کاربران شبکه های اجتماعی میگویند در حالیکه ملت نان خوردن ندارند اما مقامات اینگونه مـ ستی دارند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوان افغان در انگلیس بیاب شد

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوا افغان در انگلیس بیاب شد فرار …

جواب دهید