فوری – ط البان اجمل حقیقی و همکارانش را دستگیر کرد

فوری – ط البان اجمل حقیقی و همکارانش را دستگیر کرد


۸صبح، کابل: اجمل حقیقی، یوتیوبر افغان و سه همکارش، به جرم توهین به مقدسات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده‌اند.
اداره استخبارات طالبان روز سه‌شنبه، ۱۱ جوزا، با نشر اعترافاتی که اجباری به نظر می‌آید، بازداشت این افراد را تأیید کرد.
اجمل حقیقی که مدل افغان نیز است، در این اعترافات می‌گوید که از سوی جمهوریت برای ترویج فحشا و فرهنگ بیگانه‌گان حمایت می‌شده است.

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

فسـ اد اخـ لاقی یکی از اعضای گروه ط در یک کلینید

فسـ اد اخـ لاقی یکی از اعضای گروه ط در یک کلینید

جواب دهید