برنامه سراچه با ذبیح الله مجاهد – در شهر و بازار آزاد میگشتم و مسافرت میکردم

برنامه سراچه با ذبیح الله مجاهد – در شهر و بازار آزاد میگشتم و مسافرت میکردم

توسط آمرصاحب مسعود در تخار دستگیر شدیم
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه حاکم در برنامه تازه سراچه از خود میگوید که چگونه ( ۶ ) ماه را در زندان احمد شاه مسعود سپری کرده است همچنان در زمان جمهوریت بیغم در شهر و بازار چکر میزده و به ولایت ها هم سفر میکرده است و کسی هم نمیشناخته که جناب شان سخنگوی گروه حاکم است
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید