باولینگ بازی گروه حاکم در کابل خبرساز شد

باولینگ بازی گروه حاکم در کابل خبرساز شد
ویدیو باولینگ بازی گروه ت.لبان بیرون درز کرد
گروه حاکم که سالها ورزشکاران را تحقیـ.ر میکرد در این ویدیو در صالون های لوکس و مجهز با وسائیل پیشرفته در کابل مصروف بازی باولینگ هستند . جالب که همه شان در قطار هستند که نوبت مه هست
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان ویدیو تازه روف …

جواب دهید