جنرال مبین – قدرت را بزور از آمریکا گرفتیم مار حکومت صدا کنید

جنرال مبین – قدرت را بزور از آمریکا گرفتیم مار حکومت صدا کنید

از شمالی و پنجشیر که تلاشی را شروع نکنم از کجا کنم ؟
جنجـ ـال لفظی جنرال مبین و ناصری در برنامه شمشاد خبرساز شد . در این برنامه جنرال مبین میگوید از هرجای که برای ما احساس خطـ ر باشد تلاشی میکنیم . جنرال مبین میگوید تمام جنـ ایت را یک ولسوالی انجام میداد و احمد شاه مسعود شناخت کارت پاکستانی داشت . در اخیر جنرال مبین میگوید کوتل خیرخانه، سرای شمالی، کارته پروان همه جای را تلاشی خواهیم کرد

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد حالا با یک دختـ.ر ۱۴ …

جواب دهید