این روزها سفیر پاکستان نقل هر مجلس گروه حاکم است

این روزها سفیر پاکستان نقل هر مجلس گروه حاکم است

حضور سفیر پـ.اکستان در محفل فراغت اکادمی پولیس
به گفته یک دوست ما سفیر پـ.اکستان نقل مجلس تمام محافل و نشست های گروه ت.لبان هست. گاهی در ننگرهار بر سرش شمله عزت نهاده می شود و گاهی هم در مجلس های رسمی حضور پیدا می کند تا گروه حاکم را زیر نظر داشته باشد

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید