گروه حاکم بعد از تعین یک هیئت چلبق مـ ـلا عمـ ر را شناسایی کردند

گروه حاکم بعد از تعین یک هیئت چلبق مـ ـلا عمـ ر را شناسایی کردند

بوسه کردن چبلق رهبر شان
گروه حاکم بعد از تعین هئیت و زخمات زیاد چبلق ملا عمر را شناسایی و پیدا کردند . زمانی که این چبلق نشان داده می شود مریدان و افراد گروه حاکم عاجل چپلق رهبر گفته شروع به بوسیدن چبلق می کنند . طرف وضعیت که میبینم به زودی شاهد یک زیارت بنام زیارت چبلق هم خواهیم داشت
بیشترخودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد حالا با یک دختـ.ر ۱۴ …

جواب دهید