حامد کرزی همرای موترهای شیشه سیاه بالای نامزد تازه بدخشانی خود تیم میداد

حامد کرزی همرای موترهای شیشه سیاه بالای نامزد تازه بدخشانی خود تیم میداد

اینه گندگی
حامد کرزی بالای نامزد بدخشانی خود با موتر تیم میداد
رمضان بشردوست میگوید زمانی که وزیر حامد کرزی بود او با موتر های شیشه سیاه بالای یک دختر بدخشانی که تازه همرایش نامزد شده بود هر روز تیم میداد . اما کرزی به بشردوست گفته نخیر من بالای نامزد خود تیم نمیدهم بلکه میخواهم انتـ.حاری را گیج کنم تا من را پیدا نتواند
ادامه داستان را خودتان از زبان بشردوست بشوید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست بلاخره …

جواب دهید