دختران مکتب در دوره جمهوریت معتـ ـاد مواد مخـ در بود

دختران مکتب در دوره جمهوریت معتـ ـاد مواد مخـ در بود

دوره جمهوریت دختران مکتب خود را نـ.شه میکردند
اینه گندگی تازه – ۸۰٪ دختران مکتب در دوره جمهورت خود را نـ.شه میکردند و تابلیت کا (k) میخوردند . غفار پول که در دوره جمهوریت ریش را استایل میزد و از کورتی پطلون و نکتایی برای پوشش استفاده میکرد اکنون تغیر نام داده بنام مولوی عبدالغفار کامیاب در رسانه ها به دختران مکاتب توهین و تهمت بست . این ادم میگوید که دختران در مکتب خود را نـ.شه میکردند تابلیت کا (k) وغیره وغیره کارها میکردند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان ویدیو تازه روف …

جواب دهید