دختران مکتب در دوره جمهوریت معتـ ـاد مواد مخـ در بود

دختران مکتب در دوره جمهوریت معتـ ـاد مواد مخـ در بود

دوره جمهوریت دختران مکتب خود را نـ.شه میکردند
اینه گندگی تازه – ۸۰٪ دختران مکتب در دوره جمهورت خود را نـ.شه میکردند و تابلیت کا (k) میخوردند . غفار پول که در دوره جمهوریت ریش را استایل میزد و از کورتی پطلون و نکتایی برای پوشش استفاده میکرد اکنون تغیر نام داده بنام مولوی عبدالغفار کامیاب در رسانه ها به دختران مکاتب توهین و تهمت بست . این ادم میگوید که دختران در مکتب خود را نـ.شه میکردند تابلیت کا (k) وغیره وغیره کارها میکردند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

یلدا علی گرداننده برنامه های افطاری تلویزیون طلوع در تلاش پیدا کردن برادرش

یلدا علی گرداننده برنامه های افطاری تلویزیون طلوع در تلاش پیدا کردن برادرش تلاش و …

جواب دهید