خانم ایرانی ادعا دارند که همسر مارشال دوستم است و یک فرزند از مارشال دوسم دارد

خانم ایرانی ادعا دارند که همسر مارشال دوستم است و یک فرزند از مارشال دوسم دارد


خانم ایرانی ادعا دارند که همسر مارشال دوستم است و یک فرزند از مارشال دوسم دارد . این دومین ادعای است که بالای مارشال دوستم صورت میگیرد . قبل این خانم ایشجی هم بالای مارشال دوستم ادعا نموده بود که معاون اول ریاست جمهوری مارشال دوستم بالای وی تجاوز جنسی نموده است .

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

فسـ اد اخـ لاقی یکی از اعضای گروه ط در یک کلینید

فسـ اد اخـ لاقی یکی از اعضای گروه ط در یک کلینید

جواب دهید