آریانا سعید در محفل عروسی افغان ها در مکزیکو اشتراک کرد

آریانا سعید در محفل عروسی افغان ها در مکزیکو اشتراک کرد


آوازخوانی ملکه قلب ها در عروسی افغان ها

آریانا سعید آوازخوان مشهور کشور در محفل عروسی یکی از افغان ها در مکزیک اشتراک کرده . خانم آریانا بعد از چند هفته در این ویدیو ظاهر شده است . وی در این محفل از داماد و عروس پذیرایی می کند و با عروس و داماد یکجا برای خوشحالی شان رقص می کند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان ویدیو تازه روف …

جواب دهید